Work and Travel USA / Work and Study UK
Praca v UK

Ochrana osobných údajov

ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Prostredníctvom týchto zásad ochrany osobných údajov informujeme subjekty údajov, ktorých osobné údaje spracovávame, o všetkých činnostiach v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov), aké osobné údaje spracovávame, či údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, k akým účelom ich používame, komu ich môžeme odovzdávať a aké máme v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov práva.

Pokiaľ ste zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom nášho webu www.WorkStudyTravel.sk, zverujete nám vaše osobné údaje a my ako prevádzkovateľ venujeme ochrane osobných údajov veľkú pozornosť a zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie.

Pri spracúvaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi s účinnosťou od 25.5.2018:

 • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie GDPR")

 

1. Kto je prevádzkovateľom?

Sme spoločnosť Across Agency, s.r.o., IČO 52 236 234, so sídlom Gočovo 85, 04924 Gočovo, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo 45732/V (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorá ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa budete chcieť v priebehu spracovania vašich osobných údajov na nás obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel.čísle: +421 911 464 487 alebo na e-mailovej adrese: info@WorkStudyTravel.sk.

 

2. Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné, aby sme mohli:

 • poskytovať naše produkty a za týmto účelom spracúvať osobné údaje našich klientov, dodávateľov, obchodných partnerov, zamestnancov a ďalších osôb;
 • plniť naše zákonné a zmluvné povinnosti;
 • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

 

3. Aké osobné údaje spracovávame a na aké účely

Prevádzkovateľ bude spracúvať Vaše osobné údaje iba v rozsahu nevyhnutne nutnom pre účel, pre ktorý sú spracúvané a tiež za účelom splnenia povinností, ktoré mu ukladá zákon a iné všeobecne záväzné právne predpisy (daňové predpisy, predpisy v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia ap.). Ide o tieto kategórie osobných údajov:

 • identifikačné údaje slúžiace k Vašej jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu) a údaje umožňujúce kontakt s Vami (kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a iné informácie),
 • popisné údaje (napr. bankové spojenie, miesto a ročník štúdia),
 • ďalšie údaje potrebné pre plnenie zmluvy (napr. spracovanie údajov z pasu, potvrdenia o návšteve školy, výpisu známok a iné),
 • údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracúvané v rámci udeleného súhlasu zo strany subjektu údajov (spracovanie fotografií a iné)
 • IP adresa, cookies a GoogleAnalytics

 

Nákup služieb prostredníctvom klientského informačného systému a dodanie služby

Účel spracovania osobných údajov

Spoločnosť Across Agency, s.r.o., spracúva osobné údaje zákazníka na účely nákupu služieb prostredníctvom klientského informačného systému „http://is.workstudytravel.sk/“a ich dodania.

Právny základ a spracovávané osobné údaje

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a), b) a písm. c) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom je v prípade nákupu služieb prostredníctvom klientského informačného systému a dodania služieb zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy (plnenie povinností a výkon práv z uzatvorenej zmluvy ap.) a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

Spracovávame nasledovné osobné údaje: (meno a priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, cestovný doklad), kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo), pomocou ktorých v rámci uzatvárania a plnenia zmluvy komunikujeme, popisné údaje (napr. bankové spojenie, miesto a ročník štúdia, potvrdenia o návšteve školy, výpisu známok), údaje pre vedenie databázy klientov pre opakované využívanie služieb (história objednávok a reklamácií, história komunikácie), IP adresa, cookies, údaje súvisiace s platbou za tovar a údaje o uplatnených reklamáciách.

Obdobie spracovania

Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe služieb, najviac však po dobu 10 rokov.

 

Registrácia a prihlásenie do klientského informačného systému

Účel spracovania osobných údajov

Spoločnosť Across Agency, s.r.o., spracúva osobné údaje zákazníka na účely registrácie a prihlásenia do klientského informačného systému „http://is.workstudytravel.sk/“.

Právny základ a spracovávané osobné údaje

Právnym základom spracúvania osobných údajov ječlánok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Súhlas dotknutej osoby je vyjadrený vykonaním registrácie. Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie a možnosti prihlasovania sa do klientského informačného systému.

Spracovávame nasledovné osobné údaje: (meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, štátnu príslušnosť), kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo), pomocou ktorých v rámci uzatvárania a plnenia zmluvy komunikujeme, popisné údaje (miesto a ročník štúdia), IP adresa, cookies.

Obdobie spracovania

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie alebo do zrušenia súhlasu zo strany dotknutej osoby.

 

Používanie web stránky / webovej lokality

Účel spracovania osobných údajov

Spoločnosť Across Agency, s.r.o., spracúva osobné údaje zákazníka na účely používania webovej lokality „https://workstudytravel.sk/“.

Právny základ a spracovávané osobné údaje

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Súhlas dotknutej osoby je vyjadrený odkliknutím tlačidla súhlasím s používaním cookies priamo na webovej lokalite.

Spracovávame nasledovné osobné údaje: IP adresa, cookies a GoogleAnalytics

Cookies - sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie web stránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie.

Naše webové stránky používajú súbory cookies najmä na účely základného / všeobecného merania návštevnosti. Pomáhajú nám tiež lepšie pochopiť správanie návštevníkov našich web stránok. Aj keď sú informácie zhromažďované pomocou cookies a ďalších podobných technológií typicky neosobnej povahy, tak v rozsahu, v ktorom sú adresy IP (Internet Protocol) a podobné identifikátory považované za osobné údaje, zachádzame s týmito identifikátormi ako s osobnými údajmi.

Súbory cookie môžu byť dočasné alebo trvalé v závislosti od toho, ako dlho sú používané. Dočasné súbory cookie sa vymažú po zatvorení prehliadača, trvalé súbory cookie zostanú v zariadení používateľa počas vopred definovaného obdobia.

Rozdelenie používaných súborov cookie na stránkach spoločnosti Across Agency s.r.o.:

Optimalizačné

Tieto súbory umožňujú sledovať anonymné užívateľské dáta (napr. trendy v klikaní) a poskytujú dlhodobo funkčnú a bezproblémovú stránku pre všetkých užívateľov webu.

Reklamné

Webové stránky spoločnosti Across Agency s.r.o. sa vám snažia ponúknuť reklamu prostredníctvom služby AdSense, ktorá je pre vás relevantná. Tento druh reklamy sprostredkováva spoločnosť Google a využíva vaše chovanie na internete (len anonymné štatistické dáta, nie osobné informácie). Externí inzerenti môžu využiť súbory cookie, iba v snahe zobraziť pre vás podstatné reklamy.

Analytické

Tieto súbory sú využité na porozumenie tomu, ako návštevníci našich webových stránok stránky využívajú a ako ku nim pristupujú. Vďaka tomu ich je možné optimalizovať z hľadiska užívateľských potrieb tak, aby boli užívateľsky čo najpríjemnejšie.

Výkonnostné

Sú dôležité pre správnu funkciu webových stránok a zlepšovanie užívateľskej skúsenosti. Pomôžu nám zapamätať si vaše predvoľby, aby každá vaša ďalšia návšteva bola pohodlnejšia a uľahčila vám hľadanie.

Nevyhnutné

Nevyhnutné súbory cookie sú využité pre správnu funkciu webových stránok – pamätajú si vaše voľby a ďalšie informácie, aby ste tieto informácie nemuseli znovu uvádzať.

Informácie ukladané v súboroch cookie sa nepoužijú na vašu osobnú identifikáciu. Súbory cookie sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tomto texte. V rámci implementovaných nástrojov tretích strán môžu byť použité súbory cookie, na ktoré nemáme vplyv a ich uloženie i spracovanie prebieha mimo akejkoľvek možnosti ovplyvnenia.

Nesúhlas a odstránenie súborov cookie

V prípade, že chcete odmietnuť alebo odstrániť všetky súbory cookie, môžete to urobiť vo vašom webovom prehliadači. Odmietnutie súborov cookie však bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť nielen nášho webu, ale aj všetkých ostatných. Pre váš uživateľský komfort vám odporúčame povoliť súbory cookie pri návšteve webových stránok našej spoločnosti.

V prípade, že máte záujem získať viac informácií o súboroch cookie, ktoré používame, kontaktujte nás, prosím, na email: info@WorkStudyTravel.sk.

GoogleAnalytics - patrí medzi analytický nástroj, ktorý ukladaním informácií do súborov cookie umožňuje generovať štatistické výstupy o návštevnosti webovej lokality. Táto funkcionalita nie je nevyhnutá pre prehliadanie a slúži nám na monitoring prevádzky webovej lokality a jej zlepšovanie. Používajú sa trvalé súbory cookie, nástroj zabezpečuje tretia strana.

Obdobie spracovania

Osobné údaje sú spracúvané do zrušenia súhlasu zo strany dotknutej osoby.

 

4. Zdroje osobných údajov

Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje:

 • na základe Vami udeleného výslovného súhlasu a priamo od Vás (e-mailová korešpondencia, telefón, chat, webové stránky, kontaktné formuláre na webe, sociálne siete, vizitky a pod.)
 • ktoré ste poskytli dobrovoľne Prevádzkovateľovi za účelom uzatvorenia zmluvy, plnenia povinností a výkonu práv z uzatvorenej zmluvy
 • z verejne prístupných registrov, zoznamov a evidencií (napr. Obchodný register, Živnostenský register, verejný telefónny zoznam a pod.)
 • od tretej osoby, ktorej ste udelili súhlas s odovzdaním Vašich osobných údajov Prevádzkovateľovi

 

5. Spôsob spracúvania a ochrany osobných údajov

Spracúvanie prebieha spravidla v sídle Prevádzkovateľa, prípadne Sprostredkovateľa, poverenými zamestnancami Prevádzkovateľa, prípadne Sprostredkovateľa. Ku spracúvaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, prípadne aj manuálnym spôsobom v prípade osobných údajov v listinnej podobe za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracúvanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal Prevádzkovateľ technicko-organizačné opatrenia k zaisteniu ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracúvaniu ako aj k inému zneužitiu. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú Vaše právo na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

 

6. Príjemcovia osobných údajov a poskytnutie osobných údajov mimo Európskej únie

Vaše osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere. V postavení ako sprostredkovateľa môžeme Vaše osobné údaje sprístupňovať iným osobám ako našim oprávneným zamestnancom len v prípade, ak nám do dovoľuje zmluva s vami ako dotknutou osobou, s vašim súhlasom alebo ak nám taká povinnosť vyplýva z právnych predpisov a to všetko vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov.

Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Dotknutej osoby tretím osobám, a to za nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, dodanie služby, zasielanie obchodných oznámení, hodnotenie spokojnosti zákazníka.

Vzávislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností môže dôjsť k poskytnutiu osobných údajov týmto príjemcom:

 • spracovatelia, ktorí spracovávajú Vaše osobné údaje podľa našich pokynov a vzťahy s nimi sú ošetrené podľa náležitostí článku 28 GDPR:
  • osoby spravujúce nami využívaný software, a to len za účelom správy a technickej podpory týchto programov.
  • osoby, ktoré nám poskytujú služby a tovary a v ich rámci pre nás spracovávajú Vaše osobné údaje.
 • orgány verejnej moci a iné subjekty, ak si to vyžaduje platný právny predpis;
 • sponzorské organizácie;
 • iné subjekty v prípade neočakávanej udalosti, v ktorej je poskytnutie údajov nevyhnutné za účelom ochrany života, zdravia, majetku alebo iného verejného záujmu alebo ak je to nevyhnutné pre ochranu našich práv, majetku či bezpečnosti.

 

7. Zásady spracovania osobných údajov

Zákonnosť
Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s platnými právnymi predpismi, hlavne s GDPR

Súhlas subjektu údajov
Osobné údaje spracovávame len spôsobom a v rozsahu, ku ktorému ste nám udelil/a súhlas, ak je súhlas titulom spracovania.

Minimalizácia a obmedzenie spracovania osobných údajov
Osobné údaje spracovávame len v rozsahu, v ktorom je to nevyhnutné pre dosiahnutie účelu ich spracovania, a počas obdobia nie dlhšieho, než je nevyhnutné pre dosiahnutie účelu ich spracovania.

Presnosť spracovávaných osobných údajov
Osobné údaje spracovávame s dôrazom na ich presnosť. S použitím primeraných prostriedkov spracovávame osobné údaje aktualizované.

Transparentnosť
Prostredníctvom týchto Zásad a kontaktu uvedeného v týchto zásadách máte možnosť zoznámiť sa so spôsobom, akým Vaše osobné údaje spracovávame, ako aj s ich rozsahom a obsahom.

Účelové obmedzenie
Osobné údaje spracovávame len v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a v súlade s týmto účelom.

Bezpečnosť
Osobné údaje spracovávame spôsobom, ktorý zaisťuje ich náležité zabezpečenie, vrátane ich ochrany pomocou vhodných technických alebo organizačných opatrení pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

 

8. Použitie automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania

Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu, a to ani na základe profilovania.

Automatizovaným individuálnym rozhodovaním vrátane profilovania sa obecne rozumie akákoľvek forma rozhodnutia založená na automatizovanom spracovaní osobných údajov, t. j. bez ľudského zásahu, spočívajúcom okrem iného na hodnotení niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k subjektu údajov, najmä za účelom rozboru alebo odhadu resp. analýzy či predvídania aspektov týkajúcich sa jeho pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravotného stavu, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, miesta, kde sa nachádza, alebo pohybu.

 

9. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte ako dotknutá osoba svoje práva:

Právo na informácie - máte právo na informácie podľa zásad GDPR, ktoré sú stručne zhrnuté na tejto stránke.

Právo na prístup k údajom  - máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov..

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie (zabudnutie) - mate právo, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame boli v niektorých prípadoch vymazané. Údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ sú splnené niektoré z nasledujúcich okolností:

Spracúvanie už nie je potrebné na účel, pre ktorý sme ich získali.

Odvolaním súhlasu na spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu, ktorým ste nám už v minulosti udelili. Pokiaľ však spracúvame tie isté osobné údaje aj na inom právnom základe, ako je váš súhlas, máme právo ich naďalej spracúvať na tomto právnom základe.

Právo na obmedzenie spracúvania - môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracúvame vaše osobné údaje nepresne, domnievate sa, že spracúvanie vašich osobných údajov je protizákonné, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo pokiaľ ste ako dotknutá osoba vzniesli námietku voči spracúvaniu, môžete obmedziť rozsah osobných údajov a to až do overenia, či naše oprávnené dôvody ako prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi ako dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo uplatniť námietku - ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami
a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, písomne oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne na sídle spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali. Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Úrad pre ochranu osobný údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

telefón: +421 /2/ 3231 3214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
www.dataprotection.gov.sk

HORE