Work and Travel USA / Work and Study UK
Praca v UK

Poistenie

Cestovné poistenie

Pri ceste do zahraničia je dôležité myslieť na všetko a teda aj na prípadné problémy, ktoré počas pobytu v zahraničí môžu nastať. Práve z tohoto dôvodu máme pre našich klientov, ako aj ostatnú širokú verejnosť pripravené zaujímavé možnosti cestovného poistenia so zľavami vo výške 10-20% a to prostredníctvom nášho partnera Allianz - Slovenská poisťovňa.

V prípade potreby postačuje, keď nám zatelefonujete na tel.č. 0911 464 487 a za pár minnút už môžete byť poistený.

Cestovné poistenie zahŕňa okrem poistenia liečebných nákladov v zahraničí aj poistenie úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu a poistenie doplnkových asistenčných služieb. V rámci cestovného poistenia ponúkame naviac aj poistenie stornovacích poplatkov alebo poistenie storno špeciál a k tomu vám poskytneme automaticky aj bezplatné poistenie nevyužitej cesty.

Cestovné poistenie je možné uzavrieť ako krátkodobé poistenie, celoročné poistenie s neobmedzeným počtom ciest a neobmedzeným počtom dní jednotlivej poistenej cesty alebo ako celoročné poistenie s neobmedzeným počtom ciest ale obmedzeným počtom dní jednotlivej poistenej cesty.

Cestovné poistenie ponúkame pre jednotlivcov, rodiny, firmy ale aj pre klientov nad 70 rokov.

V rámci komerčného cestovného poistenia uhradíme za vás nevyhnutné liečebné náklady v zahraničí, vzniknuté v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti. Bez komerčného poistenia sa vystavujete riziku úhrady spoluúčasti za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v navštívenej krajine (v prípade, ak cestujete v rámci EU a uplatňujete si Európsky preukaz zdravotného poistenia) alebo celého ošetrenia, ako aj prípadnej úhrady za váš prevoz.

Poistná ochrana zahŕňa

 • Ambulantnú zdravotnú starostlivosť, vrátane predpísaných liekov
 • Hospitalizáciu
 • Prepravu do zdravotníckeho zariadenia, vrátane cesty späť
 • Operáciu
 • Akútne zubné ošetrenie
 • Ubytovanie sprevádzajúcej osoby pri hospitalizácii, vrátane jej prepravy
 • Prevoz poisteného do vlasti (repatriácia)
 • Prevoz telesných pozostatkov poisteného do vlasti (repatriácia)
 • Náklady na záchrannú činnosť vynaložené v súvislosti s úrazom, náhlym ochorením alebo smrťou

Podrobnejšie informácie a limity poistného plnenia sú uvedené v príslušných poistných podmienkach.

Poistite sa pre prípad, že vám úraz zanechá trvalé následky. V prípade smrti v dôsledku úrazu má oprávnená osoba nárok na jednorazové odškodné.

Podrobnejšie informácie a limity poistného plnenia sú uvedené v príslušných poistných podmienkach.

K cestovnému poisteniu patrí aj poistenie batožiny a vecí osobnej potreby, ktoré chráni váš majetok "zbalený" na cesty. V rámci poistenia doplnkových asistenčných služieb vám pri oneskorenom dodaní batožiny leteckou spoločnosťou bude poskytnutá náhrada za zakúpenie najnutnejších potrieb.

Podrobnejšie informácie a limity poistného plnenia sú uvedené v príslušných poistných podmienkach.

Poistenie zodpovednosti za škodu vás kryje v prípade, že spôsobíte inému škodu na zdraví, alebo majetku.

Poistený sa na poistnom plnení z poistenia zodpovednosti za škodu môže podieľať spoluúčasťou. Podrobnejšie informácie, limity poistného plnenia a výšku spoluúčasti nájdete v príslušných poistných podmienkach.

Poistenie stornovacích poplatkov sa vzťahuje na storno poplatky, ktoré od vás požaduje v prípade zrušenia cestovnej služby cestovná kancelária, letecká spoločnosť alebo iný poskytovateľ cestovnej služby. Typickou situáciou je nepredvídané, akútne ochorenie účastníka zájazdu, kvôli ktorému nemôže nastúpiť na zaplatený zájazd.

Poistenie stornovacích poplatkov si môžete uzatvoriť priamo cez internet ako samostatné poistenie stornovacích poplatkov.

Predmetom poistenia storno špeciál sú taktiež náklady súvisiace s vyúčtovaním storno poplatku, zároveň vám však ponúkame rozšírenú poistnú ochranu.

Poistený sa na poistnom plnení z poistenia stornovacích poplatkov môže podieľať spoluúčasťou. Podrobnejšie informácie, limity poistného plnenia a výšku spoluúčasti nájdete v príslušných poistných podmienkach.

Ako bonus k poisteniu stornovacích poplatkov alebo k poisteniu storno špeciál od nás dostávate automaticky aj bezplatné poistenie nevyužitej cesty. Poistenie nevyužitej cesty vás „odškodní“ v prípade oneskoreného nástupu, ako aj v prípade predčasného návratu.

Poistenie nákladov na záchrannú činnosť v zahraničí kryje náklady, ktoré ste povinní uhradiť záchrannej službe za úkony súvisiace s vyhľadávaním a vyslobodzovaním, pokiaľ sa ocitnete v tiesni. Pre poistenie nákladov na záchrannú činnosť Horskej záchrannej služny na území SR ponúkame poistenie do hôr, ktoré si môžete uzatvoriť aj samostane.

Podrobnejšie informácie a limity poistného plnenia sú uvedené v príslušných poistných podmienkach.

K poisteniu liečebných nákladov v zahraničí patria samozrejme aj základné asistenčné služby. Čo vlastne asistenčné služby môžu ponúknuť? Hlavne v závažnejších prípadoch a pri hospitalizácii je základnou úlohou asistenčnej služby:

 • zabezpečenie vhodného zdravotníckeho zariadenia vzhľadom na váš zdravotný stav
 • úhrada nákladov alebo poskytnutie platobných záruk zdravotníckym zariadeniam
 • sprostredkovanie informácií týkajúcich sa spôsobu a priebehu liečby v materinskom jazyku
 • komunikácia s blízkymi osobami
 • prevoz späť do vlasti

Asistenčné služby poskytuje spoločnosť Allianz Assistance nepretržite 24 hodín po celom svete.

Kontaktné telefónne číslo v prípade poistnej udalosti: +421.2.529 33 113

Poistenie doplnkových asistenčných služieb:

 • Právna pomoc
 • Pomoc v prípade straty alebo odcudzenia dokladov
 • Oneskorené dodanie batožiny leteckým dopravcom - náhrada za nákup nevyhnutných odevov a toaletných potrieb
 • Technická asistencia – asistenčná pomoc v prípade značnej škody na majetku v mieste bydliska počas vašej cesty
 • Asistencia pri predčasnom návrate

Podrobnejšie informácie a limity poistného plnenia sú uvedené v príslušných poistných podmienkach.

Identifikačné údaje asistenčnej spoločnosti

AWP Solutions ČR a SR, s.r.o., Jankovcova 1596/14b, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 25622871, ktorá podniká na území Slovenskej republiky prostredníctvom Mondial Assistance s.r.o., organizačná zložka, Čajakova 18, 811 05 Bratislava.

Výška poistných súm je špecifikovaná v dokumente  Osobitné poistné podmienky pre cestovné poistenie.

ČO ROBIŤ V PRÍPADE NEOČAK ÁVANEJNEPRÍJEMNEJ UDALOSTI?

Ak sa vám už stane nepríjemná udalosť, je dobré riešiť ju s chladnou hlavou.

PRI OCHORENÍ ALEBO ÚRAZE V ZAHRANIČÍ

 • pri hospitalizácii okamžite kontaktujte (vy alebo vaši spolucestujúci) asistenčnú spoločnosť Allianz Assistance a uveďte nasledovné údaje o poistenom:
  – meno a dátum narodenia (alebo rodné číslo),
  – kontaktné telefónne číslo,
  – informácie o poistnej udalosti a poistnej zmluve,
  – spojenie do nemocnice na ošetrujúceho lekára,
 • je možné volať na účet volaného, alebo si nechať zavolať naspäť,
 • platby spojené s ambulantným liečením väčšinou lekár vyžaduje preplatiť v hotovosti; v tomto prípade originály dokladov o zaplatení starostlivo uschovajte a po návrate ich predložte poisťovateľovi; doklad od lekára musí obsahovať meno pacienta a určenie diagnózy,
 • v prípade, ak nie ste schopní tieto účty zaplatiť, alebo ak potrebujete radu alebo pomoc, odporúča-me kontaktovať asistenčnú spoločnosť Allianz Assistance a postupovať podľa vyššie uvedených pok ynov,
 • ak v priebehu cesty utrpíte úraz s predpokladanými trvalými následkami, okamžite po návrate oznámte túto skutočnosť poisťovateľovi.

V prípade potreby (hlavne hospitalizácie, alebo pri závažnejších zdravotných problémoch vyžadujúcich repatriáciu, predčasný návrat domov, resp. vždy, keď to ukladajú poistné podmienky) sa obráťte na asistenčnú spoločnosť Allianz Assistance - Tel.: +421 2 50 122 222

PRI POŠKODENÍ, ZNIČENÍ, STRATE ALEBO ONESKORE-NOM DODANÍ BATOŽÍN

 • krádež batožiny (vlámaním) okamžite ohláste na najbližšej policajnej stanici,
 • od polície si vyžiadajte policajný protokol, že krádež bola ohlásená,
 • dbajte, aby polícia potvrdila:
  – aké veci boli odcudzené,
  – kedy približne ku krádeži došlo,
  – kde presne bola batožina uložená,
  – či bolo auto uzamknuté a uzavreté,
 • ak dôjde ku škode na batožine v ubytovacom zariadení, požiadajte písomne prevádzkovateľa zariadenia o náhradu škody a prevzatie žiadosti si nechajte potvrdiť,
 • ak dôjde k strate batožiny pri doprave, vyžiadajte si u zodpovedného zástupcu dopravcu vystavenie zápisu o strate – pri leteckej preprave tzv. PIR správa (Property Irregularity Report),
 • okolnosti vzniku škody podľa možnosti odfotografujte alebo inak zdokumentujte,
 • poškodenú batožinu alebo jej zvyšky uchovajte,
 • poistnú udalosť po návrate ohláste poisťovateľovi.
PRI SPÔSOBENÍ ŠKODY INÉMU (ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU)
 • v prípade vzniku poistnej udalosti zo zodpovednosti za škodu informujte asistenčnú spoločnosť Allianz Assistance a postupujte podľa ich pokynov,
 • zodpovednosť za škodu neuznávajte bez súhlasu poisťovateľa a náhradu škody neplaťte, ani sa k tomu nezaväzujte,
 • nepodpisujte žiadny dokument, ktorého obsahu dobre nerozumiete, prípadne, ak je podpis nutný, pripojte poznámku (aj po slovensky): „Textu nerozumiem, podpísané s výhradou.“,
 • ak je to možné, vznik škody ohláste polícii, vyžiadajte si policajný protokol a nechajte si ho potvrdiť,
 • okolnosti vzniku škody podľa možnosti odfotografujte alebo inak zdokumentujte, zistite osobné, resp. kontaktné údaje svedkov,
 • poškodené veci alebo ich zvyšky pokiaľ možno uschovajte,
 • poistnú udalosť po návrate ohláste poisťovateľovi.

PREDČASNÝ NÁVRAT

 • ak sú dôvodom predčasného návratu domov zdravotné problémy, či už vaše alebo vašich blízkych, úmrtie blízkeho človeka alebo iné dôvody uvedené v poistných podmienkach, vždy kontaktujte asistenčnú spoločnosť Allianz Assistance a postupujte podľa obdržaných pokynov.

HLÁSENIE POISTNEJ UDALOSTI

 • prostredníctvom www.allianzsp.sk,
 • telefonicky na Infolinke 0850 122 222, 0902 122 222, 0917 122 222, kde vám budú poskytnuté aj ďalšie informácie,
 • osobne na pracovisku Allianz - Slovenskej poisťovne

Pri cestovní do zahraničia je možné stretnúť sa s veľkým množstvom potenciálnych rizík. V akomkoľvek prípade núdze alebo problému v prvom rade kontaktujte asistenčnú službu a preverte si, či vaše cestovné poistenie je dostatočne kvalitné a zabezpečí vám v prípade potreby potrebné služby.

Niekoľko nasldedujúcich jednoduchých rád dokáže znížiť eventuálne riziko.

Administratívne opatrenia

 • urobte si dve fotokópie hlavnej stránky pasu, ako aj strany, na ktorej máte víza. Jednu uschovajte u rodinného príslušníka alebo priateľa, ktorý s vami necestuje a uistite sa, že v prípade nutnosti môže poslať faxom potrebnú fotokópiu pasu príslušnému orgánu, alebo k vám do hotela.
 • urobte si dve fotokópie cestovného poistenia. Jednu si uschovajte a druhú opäť odovzdajte rodinnému príslušníkovi alebo priateľovi, ktorý ostáva doma
 • urobte si fotokópie cestovných šekov a majte ich u seba, ale na inom mieste ako originál
 • predtým ako zavriete kufor, skontrolujte, čo sa v batožine nachádza. Najjednoduchším riešením je vyložiť všetky veci na stôl alebo posteľ a urobiť si fotografiu všetkých vecí, ktoré si so sebou beriete. Majte fotografiu uschovanú doma na bezpečnom mieste
 • uistite sa, že vaše cestovné poistenie je platné a pokrýva vám celú dĺžku pobytu

Medicínske opatrenia

 • uistite sa, že vaše zdravie je dostatočne dobré vzhľadom na pripravovanú cestu, ktorú ste si naplánovali, ako aj aktivity, ktoré sa chystáte uskutočniť (napr. rôzne druhy športov)
 • preventívne navštívte zubára pred cestou, aby ste si boli istý, že vás nič nemôže nečakane prekvapiť
  v prípade, že pravidelne užívate lieky, skontrolujte, či ich máte dostatok na celý pobyt a zistite si, či je potrebné ich nahlásiť na hraniciach pri vstupe do krajiny
 • zosumarizujte a poznačte si, akými zdravotnými problémami trpíte (alergie, hemofília, ...)
 • ak máte zdravotný problém počas vášho pobytu v zahraničí a máte pocit, že vám nie je poskytovaná potrebná zdravotná starostlivosť, kontaktujte vašu asistenčnú službu
 • majte poruke balíček prvej pomoci (obväz, repelent, antiseptický krém alebo sprej, ...)

Hygiena

 • pite iba "pitnú" vodu (vodu v uzavretých fľašiach)! Používajte pitnú vodu aj pri čistení zubov. Ak pochybujete o kvalite vody, prevarte ju a použite tabletku na čistenie vody
 • vyvarujte sa jedeniu čerstvej – tepelne nespracovanej zeleniny, šalátom, očistenému ovociu, neuvareným morským špecialitám, zmrzline, nanukom, surovému alebo nedovarenému mäsu, či rybe
 • čo najčastejšie si umývajte ruky, zvlášť pred konzumovaním alebo chytaním jedla
 • vyhnite sa kúpaniu v studenej vode, močariskám, rybníkom a ryžovým poliam. Plávanie v slanej vode je vždy bezpečnejšie a zdravšie

Praktické rady

 • naplánujte si príchod na letisko v dostatočnom predstihu, aby ste sa vyhli zbytočnému stresu
 • pripravte si na cestu elektrický adaptér, ktorý korešponduje s využívaným v danej krajine, ako aj elektrické zariadenia, napríklad mobilný telefón, notebook, nabíjačka na batérie)
 • dostatočne výrazne označte svoju batožinu a nenechávajte ich bez dozoru

Cestovné poistenie zahŕňa okrem poistenia liečebných nákladov v zahraničí aj poistenie úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu a poistenie doplnkových asistenčných služieb. V rámci cestovného poistenia ponúkame naviac aj poistenie stornovacích poplatkov alebo poistenie storno špeciál a k tomu vám poskytneme automaticky aj bezplatné poistenie nevyužitej cesty.

Výluky z poistenia sú uvedené vo všeobecných poistných podmienkach, ktoré dostane každý klient pri uzatvorení poistenia. Z poistenia boli vylúčené škody, ktoré súviseli s vojnovými udalosťami a terorizmom. Avšak po geopolitických zmenách vo svete sme v poisťovni prispôsobili cestovné poistenie novým podmienkam. Preto v tomto roku, nové cestovné poistenie už kryje aj liečebné náklady, ktoré vznikli ako dôsledok teroristického činu. Vo výlukách naďalej ostávajú škody spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou poisteného, či škody spôsobené pod vplyvom alkoholu a drog. Pri poistení batožiny sa poistenie nevzťahuje na škodu spôsobenú krádežou vecí ponechaných bez dohľadu či vreckovou krádežou.
Výška poistného závisí od dĺžky pobytu, vybraných rizík, geografickej oblasti, kam cestujete a ďalších kategórií, napr. či ide o dieťa alebo dospelého. Zjednodušene môžeme povedať, že poistné vyjde niečo okolo 2-3 EUR na deň.
Podmienky, limity a obmedzenia záležia od druhu platobnej karty a zmluvy banky, ktorá kartu vydala, s poisťovňou. Poistné podmienky by mala banka odovzdať spolu s platobnou kartou. Cestovné poistenie ku platobným kartám má zväčša nižší rozsah poistného krytia ako individuálne zakúpené poistenie a zvyčajne nekryje zimné športy, ktoré si je potrebné pripoistiť pred tým, ako odcestujete na lyžovačku.
Allianz – Slovenská poisťovňa poskytuje svojim klientom pre individuálne cesty neobmedzené krytie liečebných nákladov, čo znamená, že uhradí liečebné náklady v akejkoľvek výške. Allianz – Slovenská poisťovňa jediná poisťovňa na Slovensku, ktorá túto možnosť klientom ponúka.
Účet by mal obsahovať základné údaje – okrem mena lekára, resp. názvu zdravotníckeho zariadenia aj diagnózu a rozpis jednotlivých úkonov s ich cenou. Účet, kde je uvedená len suma, nie je postačujúci.

Pri individuálne dojednanom poistení, poistený sa na náhrade škody z každej poistnej udalosti podieľa spoluúčasťou:

 • z poistenia liečebných nákladov v zahraničí poisťovateľ neposkytne poistné plnenie, ak je poistné plnenie nižšie alebo rovné franšíze 16 EUR. Ak je poistné plnenie vyššie ako dohodnutá franšíza, poisťovateľ poskytne poistnéplnenie v plnej výške
 • z poistenia zodpovednosti za škodu spoluúčasťou vo výške 5%, najmenej však sumou 50 EUR a najviac sumou 350 EUR

Je možné uzatvoriť si poistenie aj pre takéto pobyty v zahraničí (škody vzniknuté pri niektorých rizikových profesiách sú však vo výlukách, resp. niektoré je možné pripoistiť za príplatok), pri dlhodobejšom (niekoľkoročnom) pobyte však odporúčame uzatvoriť si zdravotné poistenie v krajine pobytu.

Samozrejme, aj pre takýto druh zahraničných ciest je možné uzatvoriť si krátkodobú poistnú zmluvu, alebo pre dlhšie pobyty odporúčame uzatvoriť celoročné cestovné poistenie, a to buď na viacnásobné krátkodobé výjazdy do 90 dní, alebo poistnú zmluvu umožňujúcu až 365-dňový nepretržitý pobyt.

Podniky, ktoré vysielajú svojich zamestnancov častejšie do zahraničia, si uzatvárajú rámcové zmluvy, kde sú stanovené podmienky a sadzby. Potom stačí už len operatívne nahlásiť mená konkrétnych zamestnancov, ktorí odchádzajú na zahraničnú služobnú cestu. Pre pracovníkov, ktorí cestujú do zahraničia pravidelne, odporúčame celoročnú poistnú zmluvu na opakované výjazdy – výhodou je aj to, že nie je v priebehu roka potrebné nič nahlasovať a pracovník môže vycestovať kedykoľvek je to potrebné.

Určité veľmi rizikové športy sú vylúčené z takéhoto štandardného poistenia a je to uvedené aj vo všeobecných poistných podmienkach; niektoré z nich je však možné pripoistiť si za príplatok. Riziko zranenia pri paraglidingu, horolezectve či podobných športoch je veľké a rieši sa osobitne. Aj registrovaní športovci sa osobitne poisťujú. Zvláštna sadzba je aj v prípade zimných športov ako je lyžovanie a snowboarding.

HORE